Lead Frame, Rectifier

31411312

Lead Frame, Rectifier, with Diodes, Hitachi, RH-78