Insulator, Rectifier

4011267

Insulator, Rectifier, Hitachi, RH-25