Lead Frame, Rectifier

4011197

Lead Frame, Rectifier, Hitachi, RH-21