Lead Frame, Rectifier

4010083

Lead Frame, Rectifier, Hitachi, RH-38