Lead Frame, Rectifier

31410739

Lead Frame, Rectifier, Hitachi, RH-40C