Lead Frame, Rectifier

4011196

Lead Frame, Rectifier, Hitachi, RH-30