Lead Frame, Rectifier

R31410123

Lead Frame, Rectifier, Hitachi, RH-01