Lead Frame, Rectifier

R4010119

Lead Frame, Rectifier, Hitachi, RH-21, RH-24, RH-25, RH-29