Lead Frame, Rectifier

R4011194

Lead Frame, Rectifier, Hitachi, RH-32