Lead Frame, Rectifier

R31410735

Lead Frame, Rectifier, Hitachi, RH-33