Lead Frame, Rectifier

R4011195

Lead Frame, Rectifier, Hitachi, RH-35