Insulator, Rectifier

R30910367

Insulator, Rectifier, Hitachi, RH-43