Insulator, Rectifier

R30010312

Insulator, Rectifier, Hitachi, RH-21